دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فهیمه   باب الحوائجی

پست الکترونیکی : f.babalhavaeji@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

فهیمه باب الحوائجی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

^